Algemene voorwaarden.

Artikel 1: Begrippen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Gedragstherapeut: de gedragsdeskundige, gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende ongewenst gedrag van honden.

1.3 Cursist: hondeneigenaar die Hondenschool aanspreekt betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.4 Cliënt: de hondeneigenaar die de gedragstherapeut wenst in te schakelen betreffende ongewenst gedrag cab zijn/haar dier en daartoe opdracht geeft.

1.5 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, consult of activiteit.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursisten/cliënten aangaan met de hondenschool.gedragstherapeut.

2.2 Overeenkomst/opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van hondenschool.gedragstherapeut middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelingen afspraken zijn bindend wanneer cursist/cliënt ook naam, adres en telefoonnummer van zichzelf evenals naam, leeftijd en geslacht van het dier opgeeft.

2.2.a Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.

2.3 Na aanmelding is de cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld over te maken naar NL61RABO 013 63 50 402 t.n.v. Petsbehaviour gedragscentrum Winterswijk vóór de eerste lesdag.

2.4 De cliënt is verplicht het verschuldigde bedrag voor de aanvang van het consult per bank of contant te voldoen.

2.5 In geval van niet tijdige betaling behoudt de hondenschool zich het recht om de cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

2.6 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus. Een cursus bestaat uit tien lessen, tenzij anders aangegeven. Er wordt gebruik gemaakt van een 10-ritten kaart. Na aanvang van de cursus, is deze 13 weken geldig.

2.7 De cliënt ontvangt na aanmelding mondelinge bevestiging van de gemaakte afspraak voor consult.

2.8 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

2.9 Geld wordt niet retour gegeven als de cursist of cliënt om welke reden dan ook besluit om eerder met de cursus te stoppen. De cursist krijgt zes maanden de tijd om alsnog de lessen te komen volgen.

Artikel 3: In aanmerking komen voor een cursus.

3.1 De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.

3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of de cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze ten alle tijden begeleid te worden door een ouder of voogd.

3.4 De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat de hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.

3.5 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting of een niet corrigerend tuig. Slipkettingen, prikbanden, half checks, halti's en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.

3.6 De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen of een correcte  titerbepaling kan overhandigen.

3.7 Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.

3.8 Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek.

Artikel 4: In aanmerking komen voor consult.

4.1 Cliënt heeft voor het consult telefonisch uitgebreid contact gehad met de gedragstherapeut.

Artikel 5: Cursussen.

5.1 Puppycursus: Cursist komt in aanmerking voor puppycursus wanneer de hond waarmee wordt deel genomen de leeftijd heeft van minimaal 8 weken.

5.2 Hondentraining: Cursist komt in aanmerking voor een basiscursus/trainingscursus of vervolgcursus wanneer de hond hier volgens de instructeur aan toe is.

Artikel 6: Annulering van lessen/consult.

6.1 De hondenschool bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven.

6.2.a Cursist dient minimaal 24 uur van tevoren mondeling (persoonlijk of per telefoon) aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn.

6.2.b Indien dit niet is gedaan, zal deze les gewoon gerekend worden.

6.3.a Cliënt dient minimaal 48 uur van tevoren mondeling (persoonlijk of per telefoon) aan te geven wanneer consult wegens omstandigheden niet kan plaatsvinden.

6.3.b Indien het consult minder dan 48 uur van tevoren wordt afgezegd door cliënt worden 50% van de kosten van het consult in rekening gebracht.

6.3.c Wordt het consult door de gedragstherapeut afgezegd dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de hondenschool.

7.1 De hondenschool is niet aansprakelijk voor generlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

7.2 Alle aansprakelijkheid is ten alle tijde beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in tekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.

7.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

7.4 De gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolgen van de gedragsbegeleiding, tenzij er sprak is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor de gedragsbegeleider ter zake verzekerd is.

7.5 De gedragstherapeut/hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cliënt/cursist gewenste resultaten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de cliënt/cursist.

8.1 De cliënt/cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cliënt/cursist, door de cliënt/cursist meegebrachte bezoekers od door de cliënt/cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen, aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de training dan wel activiteit plaatsvindt.

8.2 De hondenschool adviseert een goede WA verzekering af te sluiten en kan om een bewijs hiervan vragen.

8.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 9: Copyright.

9.1 Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool/gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 10: Geschillen.

10.1 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De beoogde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

10.2 daar waar de algemene voorwaarden niet in voorzien beslist de eigenaar van Petsbehaviour gedragscentrum.

.